Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027

Tại phiên thứ năm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng ngày 16/12 đã diễn ra Lễ Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 – 2027 gồm 11 điều, 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
16/12/2022 - 11:41 AM - 440 lượt xem

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII đã trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Theo đó, quy chế phối hợp gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các nội dung chính của Quy chế phối hợp cụ thể như sau:

Điều 1, về quy định chung

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027

Điều 2, về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên

1. Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

2. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên.

Điều 3, về phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên

1. Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chính phủ hỗ trợ, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

4. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Điều 4, về phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

4. Chính phủ tạo điều kiện để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên và hợp tác quốc tế về thanh niên; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5, về phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh thiếu niên Việt Nam.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao, nhà thiếu nhi của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

4. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

Điều 6, về phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên. Quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên sử dụng các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Điều 7, về phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

2. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội.

3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành.

Điều 8, về phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới.

2. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.

Định kỳ hằng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc.

4. Cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi.

5. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên, tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ.

6. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực hoặc đối tượng thanh niên liên quan đến bộ, ngành quản lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Điều 9, về chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Chính phủ thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hằng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 10, về kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật. Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Điều 11, về tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này và các nội dung trong chương trình phối hợp, chương trình liên tịch ký kết với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Định kỳ hằng năm, Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Thanh Nga(https://doanthanhnien.vn)
 
Các bài viết khác
Thông tin liên hệ
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam
  • Người đại diện: Giám đốc Cái Quang Bình
  • Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3822.9318
  • Email: [email protected]
  • Số quyết định: Số 808 - QĐ/TWĐTN-BTC ngày 18/12/2020
  • Đơn vị Quyết định thành lập của tổ chức: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giấy phép số: 4/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Fanpage Facebook
Copyright @ Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam. Thiết kế website bởi Tất Thành
Online: 7Tổng truy cập 1.368.303